Ph.D Awarded while working @ BVRITH

S. No Faculty name Dept Year  awarded
1 Dr Kalyan S MBA 2018
2 Dr Raj Bhagath ECE 2018
3 Dr N.Sreekanth CSE 2018
4 Dr Anwar Bhasaha ECE 2017
5 Dr Shanmukhi IT 2017
6 Dr K.Srinivasa Reddy CSE 2016
7 Dr J. Naga Vishnu Vardhan ECE 2016
8 Dr  J.Srinivasa Rao EEE 2015
9 Dr V.Madhavi Chemistry 2014
10 Dr T.Ramesh Physics 2014
11 Dr Vasanthi A CSE 2014
12 Dr Chaya Kumai Maths 2014
13 Dr  Faith Manjusha English 2014
14 Dr.Ch. Sunil Kumar EEE 2013