Ph.D Awarded while working @ BVRITH

S. No Faculty name Dept Year  awarded
1 Dr Kalyan S MBA 2018
2 Dr Raj Bhagath ECE 2018
3 Dr N.Sreekanth CSE 2018
4 Dr Anwar Bhasaha ECE 2017
5 Dr Shanmukhi IT 2017
6 Dr. S L Aruna Rao IT JNTUH – 2018
7 Dr K.Srinivasa Reddy CSE 2016
8 Dr J. Naga Vishnu Vardhan ECE 2016
9 Dr J. Naga Vishnu Vardhan ECE 2016
10 Dr. Ch. Srinivasulu IT JNTUK – 2018
11 Dr V.Madhavi Chemistry 2014
12 Dr T.Ramesh Physics 2014
13 Dr Vasanthi A CSE 2014
14 Dr Chaya Kumai Maths 2014
15 Dr  Faith Manjusha English 2014
16 Dr.Ch. Sunil Kumar EEE 2013