S.No. Domain Areas Faculty Involved
1 Communication & Signal
processing
Dr. J. Naga Vishnuvardhan
Mr. K. Mahesh Babu
Ms. V. Hindumathi
Ms. G. Rama Lakshmi
Mr. D. Venkata Siva Prasad
2 VLSI & Embedded Systems Dr. M. Parvathi
Dr. Anwar Basha Pattan
Ms. R. Sridevi
Ms. A. Radha
Ms. S.Madhavi
Ms. K. Brunda Devi
Ms.P.Prashanthi
Ms. R. Shylaja
Mr.N.M.Sai Krishna
Mr. P. Rajesh Kumar
Mr. G. Siva Sankar Varma
Mr. M. Venkatesh
3 VLSI, IoT, Signal Processing,
Data Analysis
Ms.M. Praveena
Ms. R. Priyakanth
Ms. Siva. S. Sinthura
4 VLSI, Embedded Systems &
Medical Signal Processing,
Dr.R.swathi Reddy